Právne informácie a ochrana osobných údajov

Podmienky používania internetovej stránky spoločnosti MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.

Stránku, ktorú ste navštívili prevádzkuje spoločnosť MVM CEEnergy Slovakia s.r.o..

Podrobné údaje prevádzkovateľa webovej stránky:

Sídlo:

Ivánska cesta 30/B
821 04 Bratislava
Slovensko

Používaním webovej stránky sa podmienky používania stanovené v tomto predpise považujú automaticky za prijaté, preto Vás žiadame, aby ste si ich pozorne preštudovali.

Informácie ukladané našimi servermi:

Naše servery pri vstupe na webovú stránku automaticky registrujú IP-adresu užívateľov, nimi používaný operačný systém, typ prehliadača a niekoľko iných informácií. Tieto informácie spracúvame výlučne spôsobom, ktorý ich nespojí s konkrétnymi osobami, v súhrnnej a spracovanej (agregátnej) forme, a to v záujme opravy prípadných chýb v našich službách, či zlepšenia ich kvality, a tiež na štatistické účely. IP-adresa a záznamový denníkový súbor sa môže považovať za osobný údaj.

Cookies:

Niektoré naše služby môžu na počítač užívateľov umiestniť unikátny identifikačný súbor, tzv. cookies. O tom, že sa tak stalo, nebudete prevádzkovateľom zvlášť informovaný. Cookies slúžia vyslovene na uľahčenie technickej identifikácie užívateľov a riadenie adresných služieb prispôsobených užívateľovi, na iné účely ich nevyužívame. Užívateľský zákaz prijímania cookies – o spôsobe ktorého Vám poskytne usmernenie používateľský návod Vášho prehliadača – neprekáža vo využívaní našich služieb.

Spamming, elektronické reklamné listy:

S výnimkou IP adresy nezbierame žiadne iné údaje (napr. e-mailové adresy) vhodné na osobitné kontaktovanie užívateľov. Nevyžiadané informačné materiály nezasielame, osobné údaje, ktoré boli prípadne vytvorené počas užívania, nespájame s inými údajmi, ktoré máme o užívateľovi k dispozícii.

Linky:

Na našej stránke sa nachádzajú odkazy (linky) na iné webové stránky, ktoré prevádzkuje iný poskytovateľ služieb. Za ich činnosť, či zmeny ich obsahu prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť.

Vylúčenie zodpovednosti:

Prevádzkovateľ, v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov a v ich rámci, vylučuje akúkoľvek zodpovednosť, ktorá sa v súvislosti s prevádzkou webovej stránky môže voči užívateľovi vynoriť.

Autorské práva:

Správy a informácie, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, je v zákonnom rámci možné využiť a za účelom poskytnutia informácií je možné ich citovať. Zvyšný obsah webovej stránky je duševným vlastníctvom prevádzkovateľa a je zakázané ho znovu predvádzať, verejne publikovať, prednášať, šíriť, respektíve akýmkoľvek iným spôsobom využiť na účely služieb verejnosti alebo obchodné účely.

Ochrana osobných údajov:

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane  fyzických  osôb pri spracúvaní  osobných údajov a o voľnom  pohybe  takýchto údajov a zároveň sa ruší smernica 95/46/ES. Toto nariadenie prináša novú zjednotenú právnu úpravu pre ochranu a spracovanie osobných údajov.

Naša spoločnosť v rámci svojej činnosti spracováva osobné údaje a na ich ochranu kladie veľký dôraz.

V nadväznosti na uvedené bol vypracovaný dokument upravujúci zásady ochrany osobných údajov: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV